RM Express

Privacy Verklaring (AVG)

Dit is de privacyverklaring van de RM Express, ingeschreven in het Handelsregister bij RM Express onder nummer 280.87.442, inzake de website rmexpress.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door RM Express door middel van het klantensysteem van RM Express en de verwerkingen via onze website rmexpress.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.
 
Contactgegevens:
Aletta Jacobsplantsoen 83
2253 RP Voorschoten
+31(0)616168057
 
RM Express respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van RM Express. U dient zich ervan bewust te zijn dat RM Express niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.
Verwerken van persoonsgegevens
 
Gebruik van onze diensten:
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van RM Express, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van RM Express en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door RM Express worden gebruikt om u te informeren over producten en -diensten. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door RM Express. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en RM Express. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RM Express blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RM Express en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rmexpress.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
RM Express wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RM Express neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rmexpress.nl.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
RM Express neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
 
Bewaartermijn:
RM Express bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn 7 jaar.
 
Cookies
RM Express gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van RM Express. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
 
1 mei 2018